Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie www.robican.pl lub innych domenach administrowanych przez Robican s.c. R. Jastrzębski i Wspólnicy (dalej “Robican”) odnoszących się do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest firma:

Robican s.c. R. Jastrzębski i Wspólnicy

z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 190, 60-467 Poznań

NIP: 7811796350

(dalej: Administrator).

Zbieranie Danych Osobowych Użytkowników

Do korzystania z niektórych funkcji serwisu konieczna jest rejestracja. Podczas rejestracji Użytkownik proszony jest o podanie swoich danych osobowych, a także o podanie danych, które nie mają takiego charakteru.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia usług przez Robican w ramach serwisu www.robican.pl.

W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.

Dane klientów zarejestrowanych Robican przechowuje w celach związanych z realizacją zamówień oraz w celu dopasowania swojej oferty do konkretnego użytkownika. Klienci zarejestrowani mają możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy klient może zażądać usunięcia jego danych z bazy danych Robican.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w serwisie www.robican.pl.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Robican będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na pytanie Użytkownika.

Przetwarzanie / wykorzystanie danych osobowych

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe przetwarzane są za zgodą wyrażaną przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z Usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

W przypadku naruszenia Regulaminu serwisu www.robican.pl połączonego z naruszeniem prawa, a także bez takiego naruszenia, lecz na podstawie innych przepisów, Robican może udostępnić dane Użytkownika, w tym osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach przewidzianych prawem.

Kontakt

Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Robican, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie.

Użytkownik serwisu www.robican.pl może zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.

Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: Robican s.c. R. jastrzębski i Wspólnicy, ul. Zakopiańska 190, 60-467 Poznań, tel: 61 842 53 00 fax: 61 842 25 88, e-mail: biuro@robican.pl

Odnośniki do innych stron

W serwisie www.robican.pl znajdują się linki do innych stron WWW, działających niezależnie od Robican. Robican nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczane lub zbierane za ich pośrednictwem.