Funkcjonalność

Printoscope Printouts Repository

Printoscope Printouts Repository to zaawansowane rozwiązanie służące do podglądu zawartości wydruków wykonywanych przez sieciowe i lokalne urządzenia drukujące. Wydruki przechowywane są w systemie przez określony czas. Program pozwala na archiwizowanie i komisyjne przeglądanie drukowanych treści.

Printoscope Printouts Repository to zaawansowane rozwiązanie służące do podglądu zawartości wydruków wykonywanych przez sieciowe i lokalne urządzenia drukujące. Wydruki przechowywane są w systemie przez określony czas. Program pozwala na archiwizowanie i komisyjne przeglądanie drukowanych treści.

Archiwizacja wydruków

Wydruki wykonywane przez użytkowników są archiwizowane w repozytoriach w takiej postaci, w jakiej zostały wysłane do urządzenia drukującego (pliki RAW). System obsługuje wiele repozytoriów, do których dostęp jest realizowany z poziomu konsoli Printoscope Management Console modułu Printoscope Cost Control. Deduplikacja magazynowanych wydruków zmniejsza rozmiar repozytoriów dzięki eliminacji powtarzających się danych.

Bezpieczne przechowywanie danych

Wydruki przechowywane są w postaci zaszyfrowanej. Wykorzystanie w module PPR algorytmów szyfrowania AES i RSA gwarantuje bezpieczeństwo potencjalnie tajnych treści zawartych w wydrukach. Nieautoryzowany dostęp do drukowanych dokumentów staje się dzięki takiemu rozwiązaniu praktycznie niemożliwy.

Prezentacja wydruków

Grafika oraz tekst generowane są za pomocą zewnętrznych programów konwertujących. System daje możliwość użycia dowolnego konwertera zewnętrznego. Wydruki prezentowane są w postaci wielostronicowych plików graficznych lub tekstu z możliwością jego przeszukiwania.

Bezpieczeństwo przetwarzanych danych

Moduł PPR zwiększa bezpieczeństwo danych przetwarzanych w przedsiębiorstwie. Archiwizacja wydruków i możliwość wglądu w ich treść przez osoby nadzorujące proces drukowania ma na celu skutecznie zniechęcić nielojalnych pracowników do ujawniania poufnych danych. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania znacznie zwiększają się szanse na wykrycie sprawców tego rodzaju działań i pojawia się możliwość dokładnego ustalenia, które dokumenty mogły ulec ujawnieniu. Funkcjonalność umożliwiająca prześledzenie treści drukowanych przez pracowników dokumentów staje się obecnie istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa informacji w jednostkach kładących na to szczególny nacisk, takich jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, instytucje publiczne.

Kontrola dostępu do zarchiwizowanych wydruków

Obsługa modułu PPR realizowana jest z poziomu aplikacji Printoscope Management Console wchodzącej w skład systemu Printoscope Cost Control. Dostęp do wydruków jest ściśle określony. Wgląd w treść drukowanych prac mają tylko bezpośredni menadżerowie wykonawców wydruków. Poszczególni menadżerowie nie mają dostępu do wszystkich wydruków zarejestrowanych w systemie, a administrator systemu Printoscope Cost Control nie otrzymuje uprawnień do podglądu żadnych wydruków.

Funkcjonalność

  • Kontrola treści drukowanych dokumentów.
  • Przechwytywanie wykonywanych wydruków przez użytkowników w postaci źródłowej – RAW.
  • Składowanie przechwyconych wydruków we wskazanych repozytoriach.
  • Obsługa wielu repozytoriów, dostęp do nich jest realizowany z poziomu konsoli Printoscope Management Console modułu PCC.
  • Wykonywanie konwersji z postaci źródłowej (RAW) do formy zrozumiałej dla operatora (możliwość podglądu treści wydruków w postaci wielostronicowych plików graficznych).
  • Możliwość wykorzystania dowolnego konwertera z języków wydruków PCL, PostScript i EMF do formatu graficznego i tekstowego.
  • Możliwość podglądu wykonanych konwersji przez operatorów w trybie komisyjnym (za zgodą i w obecności osoby funkcyjnie upoważnionej do podglądu prac danego użytkownika).
  •  Deduplikacja – przechowywanie tylko jednej kopii danego wydruku.

Wymagana przestrzeń dyskowa dla Printoscope Printouts Repository zależy głównie od liczby przechowywanych plików źródłowych w repozytorium. Jest ona indywidualnie ustalana w trakcie wdrożenia.