Blog, Promocje, Wielki Format

Wymień Stary Ploter na Nowy!
Odkupimy Twój Stary Ploter

Wymień stary ploter na nowy
Przy zakupie jednego z wybranych modeli ploterów Canon, gwarantujemy odkup starego plotera nawet za 3800 zł netto!

Nie czekaj, zapytaj o indywidualną ofertę!

Przy zamówieniu plotera zaznacz, że posiadasz urządzenie do odsprzedaży. Nasi przedstawiciele pomogą w procesie realizacji odkupu.

Przejdź do pełnej oferty ploterów!

Wybierz i kup jeden z objętych promocją modeli ploterów, aby zrealizować odkup starego urządzenia.

Regulamin Promocji Wymień Stary Ploter na Nowy

Definicje:

Organizator: Akcji Canon Polska Sp. z o.o., 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2
Partner: Robican s.c. R. Jastrzębski i Wspólnicy
Termin Akcji: od 8 maja 2023 do 23 czerwca 2023 roku

Nowy Ploter:
urządzenie marki Canon spełniające następujące wymagania:

 • urządzenie z serii Canon TM200, TM200+ SD23, TM200+L24ei, TM300, TM300+L36,
  TM300+Z36, TM305, TM305+Z36, TX3100, TX4100, TX3100/4100+Z36
  ,
 • fabrycznie nowe (nieinstalowane przed Terminem Akcji),
 • urządzenie sprzedane w sieci dystrybucyjnej Canon Polska, to jest sprzedane z magazynu Canon Polska do Dystrybutora lub Partnera Akcji,
 • urządzenie sprzedane przez Partnera Akcji w Terminie Akcji
 • urządzenie nieobjęte akcją sprzedaży urządzeń demonstracyjnych

Stary Ploter:
urządzenie dowolnej marki spełniające następujące wymagania:

 • urządzenie do druku cyfrowego w technologii atramentowej, z podajnikiem rolkowym, o minimalnej szerokości zadruku 17”
 • urządzenie zostało zakupione przez Partnera Akcji od tego podmiotu, któremu Partner Akcji sprzedał Nowy Ploter
 • urządzenie kompletne i oznaczone czytelną tabliczką znamionową Producenta
 • urządzenie wykupione przez Partnera Akcji w Terminie Akcji

Faktura Sprzedaży: Faktura wystawiona kupującemu przez Partnera Akcji na Nowy Ploter
Faktura Wykupu: Faktura wystawiona Partnerowi Akcji przez Kupującego Nowy Ploter
Faktura Organizatora: Faktura za Stary Ploter wystawiona Organizatorowi przez Partnera Akcji

Zasady Akcji:

1. Partnerowi Akcji przy sprzedaży Nowego Plotera przysługuje uprawnienie do sprzedaży Organizatorowi wykupionego od Klienta Starego Plotera, w stosunku jeden Stary Ploter na jeden Nowy Ploter sprzedany
danemu Klientowi przez danego Partnera Akcji.

2. Uprawnienie opisane w p. 1 przysługuje wyłącznie pierwszemu Partnerowi Akcji, który dla danego (identyfikowanego numerem seryjnym ) Nowego Plotera spełnił warunki Akcji.

3. Uprawnienie opisane w p. 1 przysługuje wyłącznie przy sprzedaży do końcowego Klienta, który będzie użytkował ploter i nie będzie go dalej dystrybuował lub odsprzedawał.
UWAGA: Nie będą rozpatrywane wnioski składane na firmy zajmujące się sprzedażą lub serwisem urządzeń biurowych, lub IT.

4. Ceny sprzedaży Starego Plotera Organizatorowi wynoszą (PLN netto):

 • TM-200 – cena za stary ploter 300,00
 • TM-200 z podstawą – cena za stary ploter 450,00
 • TM-200 + L24ei, cena za stary ploter 1200,00
 • TM-300, cena za stary ploter 700,00
 • TM-300 + L36, cena za stary ploter 1700,00
 • TM-300 + Z36, cena za stary ploter 2200,00
 • TM-305, cena za stary ploter 1200,00
 • TM-305 + Z36, cena za stary ploter 2700,00
 • TX-3100, cena za stary ploter 1500,00
 • TX-4100, cena za stary ploter 1800,00
 • TX-3100 + Z36, cena za stary ploter 3500,00
 • TX-4100 + Z36, cena za stary ploter 3800,00
Realizacja uprawnień Partnera Akcji:

5. Dokumenty składane przez Partnera Akcji we wniosku o realizację uprawnienia do odsprzedaży Organizatorowi Starego Plotera są następujące:

 • prawidłowo wypełniony formularz wniosku – Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji
 • faktura za Nowy Ploter wystawiona przez Partnera Akcji Kupującemu (z zamazaną ceną)
 • faktura za Stary Ploter wystawiona Partnerowi Akcji przez Kupującego Nowy Ploter (z zamazaną ceną)
 • 3 zdjęcia urządzenia (od przodu urządzenia, od tyłu urządzenia, czytelne zdjęcie tabliczki znamionowej Producenta z numerem seryjnym)
 • prawidłowo wypełnione Zgłoszenie Urządzenia Wielkoformatowego do Gwarancji dla Nowego Plotera wystawione na Kupującego Nowy Ploter

6. Składanie wniosku odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres lfp@canon.pl. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022 roku.

7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymana wniosku Organizator pisemnie poinformuje Partnera Akcji o akceptacji lub odrzuceniu wniosku, z podaniem przyczyn.

8. Po otrzymaniu akceptacji Partner Akcji nadeśle pocztą na adres Organizatora, z podaniem na kopercie nazwiska osoby odpowiedzialnej u Organizatora za Akcję: – dwa prawidłowo wypełnione i podpisane egzemplarze umowy – Załącznik nr 2 do Regulaminu Akcji – fakturę dla Organizatora za Stary Ploter z 30-dniowym terminem płatności – zgodnie z cenami podanymi w p. 4 – wszystkie dokumenty wymienione w p. 5

9. W ciągu siedmiu dni roboczych od wypełnienia przez Partnera Akcji wymagań opisanych w p. 7, Organizator odeśle Partnerowi Akcji podpisany jeden egzemplarz umowy.

10. Dla zaakceptowanych wniosków, Organizator zleci, na swój koszt, odbiór Starego Plotera od Klienta firmie Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa. Jeśli odbiór Starego Plotera nastąpi poza siedzibą Partnera Akcji, Partner Akcji skutecznie upoważni Organizatora do odbioru Starego Plotera od aktualnego dysponenta.

11. W przypadku utrudnień związanych z odbiorem plotera od klienta, Partner akcji jest zobowiązany do pomocy przy transporcie odbieranego sprzętu, z pomieszczeń Klienta do samochodu firmy odbierającej sprzęt, chyba że taka pomoc zostanie udzielona przez Klienta.

12. Organizator dokona zapłaty ceny przelewem w terminie 30 dni od daty odbioru Starego Plotera na konto Partnera Akcji.

Dodatkowe postanowienia:

13. Ilość Nowych Ploterów w ramach akcji jest ograniczona.
14. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Akcji.
15. Złamanie ustaleń niniejszego regulaminu przez Partnera Akcji będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Akcji.

Wróć do listy